แจ้งกำหนดวันจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2567


  • กำหนดวันจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 สำหรับเงินกู้ประเภท สามัญแบบใช้บุคคลค้ำประกัน (สป.),เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและค่าครองชีพของสมาชิกสหกรณ์ (สน.),เงินกู้สามัญโครงการสวัสดิการคนละครึ่ง (สค.)
  • ส่วนเงินกู้ประเภทวิทยฐานะ(สฐ.)และเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการจำเป็นพิเศษ(สจ.) จะจ่ายเงินกู้เดือนละ 1 ครั้ง ในวันทำการแรกของเดือน
  • เงินกู้ประเภทฉุกเฉินและเงินกู้สามัญแบบใช้หุ้นค้ำประกัน สหกรณ์ฯจ่ายทุกวันทำการตามปกติ
สอบถามข้อมูล