บริการเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

รายละเอียด
  • สมาชิกจะได้รับการเปิดบัญชีให้อัตโนมัติในครั้งแรกเมื่อถึงวันครบรอบวันเกิดของสมาชิก
  • สมาชิกสามารถมารับสมุดได้ที่เค้าเตอร์เงินฝากสหกรณ์ฯ หรือฝากกรรมการประจำอำเภอเป็นผู้รับแทน
  • สมาชิกสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องคงเหลือในบัญชีไว้อย่างน้อย 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี

รายละเอียด
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • สมาชิกสามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งถัดไปจะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ขั้นต่ำ 300 บาท
  • ต้องคงเหลือในบัญชีไว้อย่างน้อย 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี

รายละเอียด
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • เป็น​บัญชี​เงินฝากประจำโดยสมาชิก​ต้องหัก​ฝาก​ ณ​ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนแต่ต้องมีเงินเดือนเหลือ​ไม่เกินร้อยละ​ 30​
  • สมาชิกไม่สามารถถอนเงินได้ก่อนระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจะถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งถัดไปจะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ขั้นต่ำ 300 บาท
  • สมาชิกไม่สามารถนำเงินมาฝากเพิ่มได้ ในระหว่างเดือน

สอบถามข้อมูล