ภายในปีบัญชี 2569 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก

ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
  4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือกับหน่วยงานทางราชการและเครือข่ายสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งและปกป้องสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์
  1. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการและการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป
  2. เป็นองค์กรที่มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการและบริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  4. เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิก เครือข่ายสหกรณ์ หน่วยงานราชการ เอกชน และบุคคลทั่วไป
  5. เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานทางราชการ เครือข่ายสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็ง และปกป้องสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์
สอบถามข้อมูล